De Brede Professional – Denker én Doener

De All-Round Coördinator

Zonder vooraf geformuleerde strategie, maar achteraf toch ook weer niet geheel toevallig (zie mijn persoonlijkheidsprofiel), heb ik in het afgelopen decennium bij vijf organisaties part-time gewerkt als coördinerende spin-in-het-web tijdens de doorstart- of opstartfase. Het ging om de volgende organisaties:

Een aantal taakgebieden kwamen in deze functies terug:

 • Interne & externe communicatie (nieuwsbrieven, jaarverslagen, website)
 • Procesmatige ondersteuning van management team / bestuur
 • Organisatie interne & externe evenementen (conferentie, onderzoeksdag, …)
 • Opzetten van administratieve processen (ledenadministratie, selectieproces studenten)
 • Schrijven van beleidsnotities en subsidieaanvragen

Deze functies zijn me altijd goed bevallen. Ik hou er van concrete zaken goed geregeld te krijgen, afwisseling te hebben in mijn taken, ruimte te krijgen voor eigen initiatief, voorstellen en ideeën verder uit te werken en daar de handen voor op elkaar te krijgen. Samen met anderen iets nieuws opbouwen, of verder bouwen op de basis die er al staat.

Hieronder licht ik een aantal aspecten van mijn werkervaring verder toe.

De webprofessional

Bij alle organisaties waar ik als all-round coördinator gewerkt heb, was ik onder meer verantwoordelijk voor een (nieuwe) website. Dit heb ik altijd leuke projecten gevonden; Er zit een creatief ontwerp-aspect aan, er zit een boel techniek achter waar altijd meer over te leren valt, er moet ‘content’ gegenereerd worden en tekten geschreven. Dit stuk van het werk beviel me zelfs zo goed, dat ik me de laatste jaren steeds meer ben gaan bijscholen op het terrein van websites.

Inmiddels ontwerp en bouw ik zelf sites voor wetenschappers. Meer informatie over mijn portfolio en dienstverlening is te vinden op een aparte website, Sites for Scholars.

Ga naar ‘Sites for Scholars’

De beleidsmedewerker / secretaris

In al mijn all-round coördinatieprojecten gaf ik inhoudelijke en administratieve ondersteuning aan het management team of bestuur van de organisatie in kwestie:

 • Ik bereidde de agenda voor, in samenwerking met de voorzitter, en zorgde voor verslaglegging en implementatie van besluiten achteraf.
 • Over onderwerpen op de agenda schreef ik beleidsnotities, waardoor tijdens het overleg sneller een goed geinformeerd besluit kon worden genomen.

Ook dit aspect van mijn werk, het inhoudelijk en praktisch ondersteunen van een management team of bestuur, heb ik altijd leuk gevonden. Het is dus iets wat ik in een toekomstige baan weer zou verwelkomen.

Twee keer ben ik tot nu toe zelf ergens officieel bestuurslid geweest. De eerste keer was tijdens mijn eerste studie, bij studievereniging Intermate. Lang geleden dus. De tweede keer was meer recent, tijdens mijn promotieonderzoek. Dat was bij een internationale vereniging van wetenschappers, de HDCA. De komende jaren zou ik nog wel eens een bestuurslidmaatschap bij een non-profit op me willen nemen – waarmee ik ook de ietwat ondergesneeuwde idealist in me weer wat meer ruimte zou geven.

De evenementenorganisator

Als all-round coördinator, maar ook als voormalig academicus, ben ik verantwoordelijk geweest voor de organisatie van tal van kleine, middelgrote tot grote evenementen: wetenschappelijke conferenties, publiekslezingen, interne onderzoeksdagen, expertworkshops met wetenschappers en praktijkmensen – noem het maar op.

Het grootste en meest complexe evenement dat ik georganiseerd heb, was de HDCA conferentie 2011. Op deze conferentie waren er 375 deelnemers uit meer dan 40 landen. Voor deze conferentie dienden wetenschappers 422 papervoorstellen in, die door andere wetenschappers beoordeeld moesten worden. Uiteindelijk werden 233 bijdragen geaccepteerd. Ook waren er 7 kleine evenementen voorafgaand aan de conferentie, waarvan ik er bij de organisatie van 2 zelf actief betrokken was. We hadden diverse sponsoren en samenwerkingspartners. De begroting die ik voor deze conferentie bewaakte had een omvang van €140.000.

Op deze website heb ik slechts een aantal voorbeelden opgenomen van de vele evenementen die ik in de loop der tijd georganiseerd heb, namelijk de ERGO Xtra symposia (2017-2019), de OZSW conferentie 2013, een publiekslezing over het boek Technologies of Choice? door een mede-wetenschapper in 2013 en een rondetafel bijeenkomst voor het STEPS Manifesto project in 2009. En natuurlijk bovengenoemde HDCA conferentie 2011, met daaraan voorafgaand onder meer een expertworkshop over ICT4D en de ‘capability’ benadering.

De schrijver / redacteur

In 2005 heb ik een minor journalistiek gedaan tijdens mijn deeltijd bachelor wijsbegeerte. Officieel heb ik daar nooit veel mee gedaan, maar mijn schrijfvaardigheid is bij allerlei werkzaamheden van pas gekomen – zoals bij websiteprojecten, subsidieaanvragen, beleidsnotities en jaarverslagen.

Niet alleen zelf schrijven vind ik leuk, maar ook het redigeren van bijdragen van anderen. Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan tijdens mijn studententijd voor het PF Bulletin en later in mijn eerste coördinatiefunctie voor het EIRENE Nieuws. Als academicus heb ik ook diverse boeken geredigeerd, zoals bijvoorbeeld het publieksgerichte boek De Politiek der Dingen en twee wetenschappelijke boeken. Bij die boeken was er steeds wel een auteur die moeite had zijn verhaal goed te structureren en te vertellen. Ik vond het leuk en bevredigend om daar hulp bij te bieden.

Als freelancer schreef ik eind 2016 webteksten/projectbeschrijvingen voor het nieuwe online platform Maatschappelijk Verantwoord Innoveren van wetenschapsorganisatie NWO. Voor een artikel over vier boeken over de ‘capability’ benadering werd ik genomineerd voor de essayprijs 2011 van de Academische Boekengids. Voor voorbeelden van teksten die ik gescheven heb, zie mijn schrijfportfolio.

Ik zou in toekomstig werk of in mijn vrije tijd graag meer met mijn schrijfvaardigheid doen. Om mezelf op dit terrein te blijven ontwikkelen, deed ik in 2016 een cursus literair essayschrijven. In 2017/2018 doe ik een opleiding tot redacteur.

De multidisciplinair wetenschapper

Ik heb een ingenieurstitel in Techniek en Maatschappij (1994-2001) en een bachelorstitel in de wijsbegeerte (2003-2007 & 2011). Vervolgens heb ik een doctorstitel in de techniekfilosofie (2009-2013) behaald en daarna nog op twee postdocprojecten gewerkt. Onderwerpen waar ik me mee bezig heb gehouden als wetenschapper:

 • De ‘capability’ benadering van Amartya Sen en Martha Nussbaum
 • Filosofie/ethiek van technologie
 • Waardebewust ontwerpen & maatschappelijk verantwoord innoveren
 • ICT / ontwerpen voor ontwikkelingslanden
 • Filosofie van welzijn & empirisch kwaliteit van leven onderzoek

Voor meer informatie zie mijn portfolio als wetenschapper.

Hoewel ik deze periode in de wetenschap niet had willen missen, trok ik uiteindelijk de conclusie dat een wetenschappelijke loopbaan niet bij me past. Daarin spelen meerdere factoren en afwegingen een rol. Ik floreer niet in de extreem competitieve en gedeeltelijk willekeurige ‘rat race’ om onderzoeksgelden en publicaties. In dit systeem is het maar een heel klein percentage van de gepromoveerden gegund om een langere wetenschappelijke loopbaan op te bouwen. En de wetenschap is misschien ook geen logische plek voor een ‘multipotentialite.’ Ik heb niet de drive om een super-specialist te worden, maar wil me breed kunnen ontplooien en nieuwe interesses volgen.

De postdoc / promovendus

In september 2009 begon ik aan mijn promotieonderzoek in het project Technology & Human Development; A Capability Approach. Mijn proefschrift werd in de zomer van 2012 goedgekeurd en de openbare verdediging vond plaats in januari 2013.

Voor dit project had ik zelf een NWO subsidie binnengehaald. Ik was ook een van de eerste onderzoekers die de ‘capability’ benadering ging toepassen op het terrein van technologie/ontwerpen. Vervolgens heb ik een actieve voortrekkersrol gespeeld in het vormen van een internationale onderzoeksgemeenschap rondom dit onderwerp. Mede vanwege deze pro-actieve rol ben ik cum laude gepromoveerd.

Gezien het succes dat ik had met mijn promotieonderzoek, had ik voor een wetenschappelijke loopbaan het beste kunnen doorborduren op dat onderwerp. Maar eigenlijk ging ik liever aan de slag met een nieuw onderwerp. Zo heb ik vlak na mijn promoveren een Rubicon subsidieaanvraag geschreven over de waarde van privacy in ‘ICT for Development (ICT4D).

Ik heb vervolgens nog gewerkt als postdoc in het kortlopende project ‘Embedding Social Responsibility in the Design of Offshore Wind Energy Systems’ (2013) en in het project ‘Quality of Life and the Foundations of Health Policy’ (2014-2016).

De 'publicatiemachine'

Als wetenschapper word je vandaag de dag vooral geacht veel, heel veel te publiceren in goede wetenschappelijke tijdschriften. Daar word je op afgerekend. De software waarmee je kunt zien hoe je scoort (en hoe je collega’s en concurrenten scoren natuurlijk) heet – heel toepasselijk – Publish or Perish. Daarin kun je bijvoorbeeld je citatie-index opzoeken, een maatstaf voor hoe invloedrijk je werk is. Vandaar het kopje De ‘publicatiemachine’.

Mijn belangrijkste publicatie is het boek Technology and Human Development, geschreven naar aanleiding van mijn promotieonderzoek (zie afbeelding) dat Routledge gepubliceerd heeft. Samen met Jeroen van den Hoven heb ik daarnaast het eerste geredigeerde boek over de ‘capability’ benadering, technologie en ontwerpen gemaakt. Ook heb ik bijvoorbeeld bijgedragen aan handboeken / encyclopedieën en een thematisch e-bulletin over Innovation, Technology & Design van de HDCA, de Human Development & Capability Association. Dat zijn publicaties die academisch niet zo veel gewicht in de schaal leggen, in tegenstelling tot artikelen in voor het publiek ontoegankelijke wetenschappelijke toptijdschriften. Maar het waren wel publicaties die ik zelf belangrijk vond om te realiseren. Zie het overzicht van mijn publicaties voor een uitgebreider overzicht.

De docent

Met plezier heb ik in de afgelopen jaren diverse gastcolleges en lezingen over mijn promotieonderzoek gegeven. Daarnaast heb ik ervaring met het begeleiden van afstudeerders in de masterfase en het geven van werkcolleges ethiek aan ingenieursstudenten in de bachelorfase.

Ik heb altijd al belangstelling gehad voor onderwijs; Als student koos ik al heel bewust voor de positie van Commissaris Onderwijs in het bestuur van mijn studievereniging en ik heb bijvoorbeeld ook een tijdje gewerkt als medewerker kwaliteitszorg onderwijs. Via diverse didaktische trainingen heb ik kennis opgedaan over wat goed onderwijs is.